، جمع آوری ایده ها و اطلاعات و ارسال به تیم فنی برای بررسی فنی و طراحی اولیه. ارائه طرح اولیه به کارفرما و بررسی طرح با توجه به علایق و ترجیحات کارفرما  ایجاد صلاحات در طرح مورد نیاز ، ارسال طرح نهایی و تصفیه آن و دریافت تصویب پروژه