ارائه تخمین های مالی و جدول زمانی اجرای پروژه ، دریافت تاییدیه اجرای پروژه ، شروع و اجرای پروژه ها به صورت برنامه ریزی شده.