گزارش هفتگی از روند  اجرای پروژه مشتری ، تحویل پروژه خدمات پس از فروش که توسط تیم حرفه ای هرمس ارائه می شود